cool 2022

PRINT MANAGEMENT TLACOVÉ SLUZBY • vizitky • hlavickové papiere • bloky • formuláre • kalendáre • reklamné predmety • peciatky Zdanlivé maliè:kosti, ktoré vsak vytvárajú image spolocnosti. Zaistíme ich prípravu, tlac, vyrobu a dodávku az na vás stól. Vybudujeme vasu firemnú image. Disponujeme skúsenosfami v odbore a spolupracujeme s celou radou vyznamnych polygrafickych prevádzok na domácom trhu aj v zahranicí. Okrem produkcie zaist'ujeme rozsiahly servis v oblasti logistiky a skladovania. Vyuzite profesionálne sluzby prevereného dodávatel'a, ktory vám zaistí spickovy servis napriec celym odborom.

.... .... .... .... -$- , , KATAL0G KALENDARE A DIARE • nástenné kalendáre • stolové kalendáre • diáre • organizéry • stolové a nástenné plánovacie mapy • novorocenky Vsetko nájdete v sezónnom katalógu Kalendáre a diáre 2023. Produkty sa dajú potlačiť, alebo sa dá použiť razba. Moznosf individuálnej zákazkovej vyroby diárov a kalendárov. Vyziadajte si katalóg Kalendáre a diáre na rok 2023 u násho obchodného zástupcu. Objednávajte na: www.lamitec.sk

PISACIE POTREBY S PDTLACOU K ponúkanym produktom zabezpecujeme komplexné sluzby spojené so znacením (potlacou) logom. TAMPÓNOVÁ PDTLAC: Tampónová potlac je najcastejsie pouzívanou metódou potlace. Je vhodná pre oznacenie plastov, kovov, dreva a papiera. Laga je zatemnené na klisé, odkial' sa farba prenása tampónom na predmet. Vyhodou tampónovej potlace je moznosf tlace na l'ahko zakrivenych plochách. LASERDVÉ ZNAC:ENIE Laserové znacenie je vhodné na kovové materiály. Laserovy lúc presne vypáli malé detaily laga. Farebny vysledok zálezí na substráte produktu. U hliníkovych pier je vysledné laga bielo-strieborné, u mosadznych je laga sa zltkastym nádychom, u stainless steel je do siva. EPDXY LDGD Laga je plnofarebne vytlacené (CMYK) na samolepku a potiahnuté círou epoxidovou zivicou, cím vzniká 3D efekt. Epoxy laga mózu byf vyrobené podla 'vlastnych tvarov, pre ponúkané produkty sú pripravené sablóny pre tvorbu lag. UV PDTLAC: UV technológia potlace je vhodná pre plnofarebnú (CMYK) potlac reklamnych predmetov. Je mozné tlacif ako rastrové, tak vektorové motívy a logá. Prednosfou tejto technológie je moznosf tlace aj bielou farbou. ldeálna pre vyuzitie tohto znacenia je rovná plocha. Vyuzite sluzby Print Managementu a nechajte si u nás potlacif písacie potreby svojim logam. Ponúkame desiatky druhov písacích potrieb vhodnych k potlaci alebo gravírovaniu. Obráfte sa na násho obchodného zástupcu alebo priamo na skúsenych specialistov divízie Print Managementu, ktorí vám pomózu s vyberom produktu a vhodnej technológie. Kontaktujte nás na: .... .... -$- print@lamitec.sk

.... .... .... .... -$- .� print management � Office DEPOT. OBALKY S POTLACOU • Moznosti tlace, d'alsie úpravy • Materiál a formáty • Minimálne mnozstvo • Termíny dodania - potlac ofsetovou technológiou - tlac priamych farieb Pantone alebo CMYK - vychádzajú zo základnej ponuky v katalógu - z 1 druhu 1000 ks - 8-14 pracovnych dní od diía schválenia predtlacovej korektúry (podl'a velkosti a nárocnosti zákazky) Potlacou obálok logom, textom alebo spatnou adresou setríte cas, náklady a zdvíhate prestíz svojej spolocnosti. Ponúkame potlac vonkajsích aj vnútornych strán obálok vsetkych standardnych typov a rozmerov. Ponúkame obálky zákazkovo vyrábané podl'a specifického zadania zákazníka, potlac a vyrobu bublinkovych a kartónovych obalov, postovych tasiek a obálok s dorucenkou. Kontaktujte nás na: print@lamitec.sk

VYTLACÍME VASE VIZITKY Ponúkame tlaè vizitiek digitálnou a ofsetovou technológiou • vyber zo sirokej skály materiálov - krieda matná / lesklá, speciálne papiere Diplomat, Rives, Conqueror • tlac z priamych farieb PANTONE aj plnofarebná tlac CMYK • moznost: slepotlace a razby • povrchové úpravy lak, lesklé / matné lamino • minimálne mnozstvo na jednu objednávku 200 ks vizitiek, minimálne mnozstvo z jedného druhu 100 ks • termíny dodania 4-6 pracovnych dní odo dna schválenia predtlacovej korektúry (podl'a technológie, vel' kosti a nárocnosti zákazky) Kontaktujte nás na: .... .... -$- print@lamitec.sk

.... .... -$- PECIATKY NA MIERU Vieme viac nez len klasické peciatky! RELIÉFNE PECIATKY • dòlezitá ochrana dokumentov • vyuzitie na zmluvách, vyznamnych listoch a pozvánkach, vizitkách aj obálkach • vel'mi dobry odtlaè:ok s grafickymi detailmi ELEKTRONICKÉ PECIATKY • moderny digitálny variant paginovacích peciatok • moznost' pripojenia k PC a návrh odtlacku s l'ubovol'nym textom • na princípe atramentovej tlaciarne CERUZKY S PECIATKOU • tip na osobity darcek, ktory zanechá dojem • kombinácia rucného písania a integrovanej peciatky umoznuje vsestranné vyuzitie PECIATKY DO VRECKA • malé peciatky pre pouzitie na cestách • jednoduché, stabilné a cisté pouzitie Nechajte si u nás vyrobit' peciatku na mieru! Mòzete si objednat' kvalitné peciatkyTrodat Printy,Trodat Professional alebo peciatky s viacfarebnym odtlackomTrodat Multi Color lmpression. Vasu peciatku navrhneme, vyrobíme a dodáme ai na vás stòl. Neváhajte sa obrátit' na nasich specialistov. Kontaktujte nás na: print@lamitec.sk

PRINT MANAGEMENT V KDCKE Co potrebujeme, aby sme mohli vybavit'vasu objednávku s potlacou Dodanie motívu (napríklad loga vasej firmy) elektronickou cestou alebo na elektronickom nosici (CD, DVD). Logo je treba poskytnúf: a) V krivkách, vo formáte PDF alebo EPS. b) Presnú specifikáciu farieb pouzívanych v motíve (podl'a vzorkovníka PANTONE). Ako sa vyznat'v nasich cenách Katalógové ceny vyjadrujú cenu tovaru bez potlace a sú uvedené bez DPH. Kalkuláciu konkrétnej konecnej ceny (t.j. za vyrobok s potlacou pozadovaného motívu) vám radi povieme do 3 pracovnych dní. Lehota zacína plynúf v okamihu, ked' od vás obdrzíme kompletné podklady a poziadavky. Na bezchybnú cenovú kalkuláciu odporúcame v objednávke uviesf nasledujúce údaje: - katalógovy názov a kód tovaru - pocet pozadovanych kusov - pocet farieb potlace - pozadované rozmery potlace Kolko kusov objednat' Celková minimálna hodnota objednávky (t.j. cena za tovar aj potlac) je 165 EUR bez DPH. Ako objednávat' E-mailom, faxom alebo prostredníctvom postovej zásielky adresovanej oddeleniu PRINT MANAGEMENTU. Písomná objednávka tovaru s potlacou má závazny charakter. Je preto treba pocítaf s faktom, ze zacne byf okamzite vybavovaná. V prípade STORNA vám bude naúctovany poplatok za uz vynalozené náklady. Obchodny vzfah sa riadi príslusnym zákonníkom vseobecnymi obchodnymi podmienkami Lamitec, ktorych plné znenie je uverejnené na adrese www.lamitec.sk. Ako kontrolovat' Na základe vasej objednávky vám pripravíme ku korektúre elektronicky náhl'ad. Slúzi ku kontrole správnosti vsetkych údajov, umiestnenia potlace, celkového vzhl'adu, a pod. • V cene sú zahrnuté maximálne 2 korektúry, kazdá d'alsia je spoplatnená ciastkou 8 EUR (bez DPH). Náhl'ad a d'alsie údaje schválené klientom v korektúre sú povafované za konecné. Za prípadné prehliadnutie ci zabudnuté chyby nenesieme zodpovednosf. Venujte preto vo vlastnom záujme korektúram nálezitú pozornosf. Kedy dodávame • Lehota na dodanie je súcasfou cenovej ponuky. • Lehota na dodanie zacína bezaf dnom schválenia predtlacovej korektúry. Ako získat'vzorky Vzorky poskytujeme na vyziadanie na základe písomnej objednávky. Zaistenie procesu vrátenia vzoriek je vsak pre nás administratívne neúnosné, a preto sú klientom v plnej vyske uhrádzané. Termín dodania sa stanovuje po prevzatí a vyhodnotení objednávky vzoriek. Ako k vám tovar dopravíme • Zadarmo! (V prípade objednávok respektujúcich odporúcanú minimálnu vysku odberov.) Kde sa dozvediet'este viac Na tovar v tejto ponuke sa nevzfahuje garancia Zajtra alebo zadarmo®. Kontakty pre vase objednávky: maiI: print@lamitec.sk .... .... -$- Č potrebuj me, aby sme mohli vybaviť vašu jednávku s potlačou l Dodanie otívu (napríklad loga vašej firmy) elektronickou cestou alebo na elektronickom nosiči (CD, DVD) l Logo je treba poskytnúť: a) V krivkách, vo formáte PDF alebo EPS. b) Presnú špecifikáciu farieb používaných v motíve (podľa vzorkovníka PANTONE) Ako sa vyznať v našich cenách l Katalógové ceny vyjadrujú cenu tovaru bez potlače a sú uvedené bez DPH l Kalkuláciu konkrétnej konečnej ceny (t.j. za výrobok s potlačou požadovaného motívu) vám radi povieme do 3 pracovných dní. Lehota začína plynúť v okamihu, keď od vás obdržíme kompletné podklady a požiadavky. l Za bezchybnú cenovú kalkuláciu odporúčame v objednávke uviesť nasledujúce údaje: – katalógový názov a kód tovaru – počet požad v ných kusov – počet farieb potlače – požadované rozmery potlače Koľk kusov objednať l Celk vá minimálna hodnota objednávky (t.j. cena za tovar aj potlač) je 165 EUR bez DPH. Ako objednávať l E-mailom, faxom alebo prostredníjctvom poštovej zásielky adresovanej oddeleniu PRINT MANAGEMENTU. l Písomná objednávka tovaru s potlačou má záväzný charakter. Je preto treba počítať s faktom, že začne byť okamžite vybavovaná. V prípade STORNA vám bude naúčtovaný poplatok za už vynaložené náklady. Obchodný vzťah sa riadi príslušným zákonníkom všeobecnými obchodnými podmienkami Lamitec, ktorých plné znenie je uverejnené na adrese www.lamitec.sk. o kontrolovať l Na základe vašej objednávky vám pripravíme ku korektúre elektronický náhľad. Slúži ku kontrole správnosti všetkých údajov, umiestnenia potlače, celkového vzhľadu, a pod. l V cene sú zahrnuté maximálne 2 korektúry, každá ďalšia je spoplatnená čiastkou 8 EUR (bez DPH). l Náhľad a ďalšie údaje schválené klientom v korektúre sú považované za konečné. Za prípadné prehliadnutie či zabudnuté chyby nenesieme zodpovednosť. Venujte preto vo vlastnom záujme korektúram náležitú pozornosť. Kedy dodávame l Lehota na dodanie je súčasťou cenovej ponuky. l Lehota na dodanie začína bežať dňom schválenia predtlačovej korektúry. Ako získať vzorky l Vzorky poskytujeme na vyžiadanie na základe písomnej objednávky. Zaistenie procestu vrátenia vzoriek je však pre nás administratívne neúnosné, a preto sú klientom v plnej výške uhrádzané. l Termín dodania sa stanovuje po prevzatí a vyhodnotení objednávky vzoriek. Ako k vám tovar dopravíme l Zadarmo! (V prípade objednávok rešpektujúcich odporúčanú minimálnu výšku odberov.) Kde sa dozvedieť ešte viac l Detailné informácie o predaji tovaru a služieb sú k dispozícii v platných všeobecných obchodných podmienkach zverejnených na adrese www.lamitec.sk. Kontakty pre vaše objednávky: mail: print@lamitec.sk

SNAMI IDETE , SPRAVNYM SMEROM Sme specialisti na sluzby.

TECHNOLOGY AND MOBILE WRITING OFFICE AND BUSINESS BAGS AND TRAVEL FOOD AND DRINKWARE KIDS AND TOYS KEYS AND TOOLS LEISURE AND SPORT VITALITY AND CARE FASHION AND TEXTILE PRODUCT INDEX OTHER INFORMATION PRINTING TECHNOLOGIES GO GREEN QUALITY COMMITMENT BE CREATIVE CREAPACK CREABOX CUSTOM GIFT BOX 10-65 66-131 132-197 198-283 284-365 366-389 390-445 446-495 496-533 534-557 558-559 560-561 562-564 2 3 4-5 6-7 8-9 INDEX

Kolekcia GO GREEN Vám pomôže dosiahnuť Vaše propagačné ciele udržateľnou cestou. Naše výrobky označené ikonkou "GO GREEN" ponúkajú zelenšie alternatívy k tradičným produktom. Sú úplne alebo aspoň čiastočne vyrobené z prírodných, udržateľných alebo recyklovaných materiálov alebo predstavujú trvanlivejšiu náhradu bežne používaných každodenných tovarov. Nižšie nájdete to najlepšie z našich GO GREEN produktov - a ešte viac v katalógu. DREVO RECYKLOVANÝ PAPIER RPET BAMBUS RECYKLOVANÉ TKANINY PLASTY Z PRÍRODNÝCH VLÁKIEN ORGANICKÁ BAVLNA JUTA KUKURICA PLA KOROK KONOPE RECYKLOVANÝ ABS Recyklovaná bavlna Recyklovaný polyester Recyklovaný nylon Bambusové vlákno Pšeničná slama PRÍRODNÉ, UDRŽITEĽNÉ A EKOLOGICKÉ REKLAMNÉ DARČEKY 2 GO GREEN

Náš katalóg predstavuje širokú škálu produktov, ktoré boli vybrané a vyrobené so zvláštnym citom, aby bola zaistená kvalita, bezpečnosť a súlad s európskymi požiadavkami, ako i s rôznymi normami pre konkrétne výrobky. Prehlásenie o zhode a správy o laboratórnych skúškach sú k dispozícii ako záruka súladu výrobkov s príslušnými európskymi predpismi. Zobrazené ikony sú graficky prerobené, preto sa môžu líšiť od oficiálne používaných. Z týchto informácii nie je možné vyvodiť žiadne právne povinnosti. DODRŽOVANIE ZÁVÄZKU KVALITY 3 QUALITY COMMITMENT

BE CREATIVE je špeciálna kolekcia produktov, ktoré Vám umožnia vytvárať dokonalo prispôsobené a skutočne jedinečné reklamné darčeky. Tieto položky Vám dávajú slobodu prezentovať svoju značku odvážnymi, plnofarebnými dizajnami, ktoré je možné jednoducho integrovať do imidžu Vašej spoločnosti. Niektoré z položiek BE CREATIVE Vám dokonca dávajú možnosť kombinovať farbu a materiál častí produktu alebo dokonca navrhnúť svoj vlastný tvar, aby boli ešte výnimočnejšie. C E TI E 4

DOSTUPNÉ Výrobky BE CREATIVE sú vyrábané na zákazku v našich vlastných výrobných kapacitách alebo sú kompletizované z jednotlivých častí v našom sklade. Sú vyrábané, montované alebo potláčané v Európe. Tým je zaistený krátky dodací čas a nízke minimálne objednávkové množstvo - a to aj u produktov vyrábaných kompletne na zákazku. UNIKÁTNE INOVATÍVNE Kolekcia BE CREATIVE Vám umožňuje vytvárať jedinečné a nezabudnuteľné správy a obrázky tým, že ponúka vysokú úroveň prispôsobenia. Kolekcia BE CREATIVE sa skladá zo špeciálnych produktov vyvinutých a ručne vybraných s ohľadom na kreativitu a možnosť individualizácie. Potlače sú vytvárané takmer výhradne digitálnymi technológiami, ktoré zaručujú farebnú tlač vo vysokom rozlíšení. Nájdite inšpiráciu medzi našimi ilustráciami - k ukážke vysokého množstva možností prispôsobenia dizajnu využívame rôzne prírodné a geometrické vzory - i zvieratá v živých farbách. Táto ukážka predstavuje iba malý výber z produktov BE CREATIVE. Omnoho viac položiek môžete nájsť v jednotlivých kapitolách katalógu. BE CREATIVE 5

Dostupné od 50 ks. Vyrobené v Európe. CREAPACK BE CREATIVE Pre výrobky označené ikonou CreaPack sú k dispozícii vlastné darčekové krabičky CreaBox a papierové obaly CreaSleeve. Váš potlačený reklamný produkt urobí nezabudnuteľný dojem v personalizovanom balení. Preto vám okrem doručenia dokonalých reklamných darčekov s personalizovanou potlačou poskytujeme aj kompletný servis so zodpovedajúcimi darčekovými krabicami a papierovými obalmi na mieru. CreaBox a CreaSleeve, ako členovia vysoko prispôsobiteľnej kolekcie Be Creative Collection, môžu byť farebne potlačené vašim jedinečným dizajnom, aby dokonale ladili s vašou značkou. 6 CREAPACK

CREASLEEVE CREABOX Doplňte svoj potlačený reklamný darček jedinečnou farebnou potlačenou krabičkou. Naša známa ponuka darčekových krabičiek CreaBox na mieru poskytuje darčekom profesionálny vzhľad. Pre vybrané položky ponúkame dva typy digitálne potlačených krabičiek: - Vlnité lepenkové krabice na objemné a krehké predmety. - Jednovrstvové kartónové krabičky pre menšie produkty. Nový program na výrobu papierových obalov CreaSleeve umožňuje vytvoriť si vlastný farebný papierový obal pre väčšinu výrobkov v našej kolekcii, ktorý ponúka štýlovú a zároveň ekonomickú alternatívu balenia k našim existujúcim darčekovým krabičkám CreaBox. Pre vybrané položky ponúkame dva typy digitálne potlačených papierových obalov: - Biela lepenka pre živé farby. - Kraftový papier pre prirodzený vzhľad. Pre viac informácií o čase výroby a cenách nás prosím kontaktujte! POSUŇTE SVOJE DARČEKOVÉ BALENIE NA VYŠŠIU ÚROVEŇ A VYTVORTE SI VLASTNÉ ZNAČKOVÉ DARČEKOVÉ KRABIČKY ALEBO PAPIEROVÉ OBALY. 1. Vyberte si Váš produkt! 2. Prispôsobte si to pomocou Vášho loga! 3. Navrhnite si svoj vlastný CreaBox alebo CreaSleeve. 4. Nechajte si výrobok doručiť vo vlastnom balení. 7 CREAPACK

Okrem našich špeciálnych možností CreaBox pre konkrétne balenie ponúkame samostatné darčekové krabičky CreaBox pre vaše bežné potreby balenia. Naše nižšie uvedené krabičky je možné objednať samostatne, aby ste mohli kombinovať reklamné a tradičné darčeky a doručovat ich štýlovo. Uvedené ceny zahŕňajú plnofarebnú tlač, nezahŕňajú tlačovú prípravu. Dodávané rozložené. Min. mn.: 50 ks. SAMOSTATNÉ DARČEKOVÉ KRABIČKY CREABOX 8 CREABOX CUSTOM GIFT BOX

Post S AP718682 200×150×75 mm Gift Box Window L AP716144-01 314×300×130 mm Post Square S AP716129-01 150×150×75 mm Post XS AP716142-01 160×120×60 mm Gift Box Window S AP716143-01 218×205×120 mm Post Square XS AP716128-01 120×120×60 mm Post M AP718683 240×175×85 mm Gift Box Plus S AP716126-01 218×205×120 mm Post Square M AP716130-01 175×175×85 mm Pillow S AP718685 145×127×37 mm Post L AP718684 300×200×95 mm Gift Box Plus L AP716127-01 314×300×130 mm Post Square L AP716131-01 200×200×95 mm PillowM AP718686 225×140×57 mm CREABOX DARČEKOVÉ KRABICE S VEKOM CREABOX POŠTOVÉ DARČEKOVÉ KRABICE CREABOX DARČEKOVÉ KRABICE NA VANKÚŠE 4,22 € 5,22 € 6,72 € 7,59 € 10,65 € 8,44 € 11,25 € 8,94 € 1,39 € 0,93 € 3,97 € 4,97 € 6,47 € 7,34 € 9 CREABOX CUSTOM GIFT BOX

TECHNOLOGY AND MOBILE Prijmite budúcnosť už dnes! Uľahčite si život pomocou najnovších technológií a ekologickým spôsobom. Zachovajte si modernú a zároveň prirodzenú atmosféru s našimi bambusom potiahnutými stolnými hodinami, reproduktormi a bezdrôtovými nabíjačkami. Nájdite užitočné príslušenstvo, ako sú flash disky a power banky pre vaše každodenné aktivity. 10

Wooster AP810454 Bambusová USB power banka (5W) so vstavanou bezdrôtovou nabíjačkou, 2 nabíjacími portmi a 6000 mAh batériou. Power banka môže byť nabíjaná prostredníctvom portov Micro USB a USB-C. Vrátane Micro USB nabíjacieho kábla. Rozmer: 145×68×16 mm Potlač: E3, P3(4) 22,86 € Booster AP810453 Bambusová USB power banka s 4000 mAh batériou. Power banka môže byť nabíjaná prostredníctvom portov Micro USB a USB-C. Vrátane Micro USB nabíjacieho kábla. Rozmer: 117×68×10 mm Potlač: E3, P3(4) 15,05 € TECHNOLOGY AND MOBILE POWER BANK - ECO 11

Bamboost AP810397 Bambusová USB power banka s 4000 mAh batériou. Vrátane USB nabíjacieho kábla. Rozmer: 65×124×10 mm Potlač: E3, P3(4) 18,62 € Dickens AP721378 Bambusová USB power banka s 8000 mAh batériou, vstavanou bezdrôtovou nabíjačkou (5W) a dvoma USB a jedným USB-C nabíjacím portom, cez které môže byť power banka nabíjaná. Vrátane Micro USB nabíjacieho kábla. Rozmer: 70×135×15 mm Potlač: E3, P3(4) 37,11 € Gorix AP721926-00 Power banka z bambusu a plastu z pšeničnej slamy s 5000 mAh batériou a zabudovanou bezdrôtovou nabíjačkou (5W). S 2 USB nabíjacími portmi. Power banka môže byť nabíjaná cez USB-C port. Vrátane nabíjacieho USB káblu. Rozmer: 63×91×15 mm Potlač: E3, P3(4) 31,32 € Shiden AP721515 Power banka z ekologického plastu z pšeničnej slamy s 5000 mAh batériou a 2 USB výstupmi. Vrátane nabíjacieho Micro USB káblu. Rozmer: 63×94×14 mm Potlač: P3(4), UVD(FC) 16,65 € TECHNOLOGY AND MOBILE POWER BANK - ECO 12

Sunster AP810468 Bambusová USB power banka s 8000 mAh batériou a vstavanou solárnou nabíjačkou. Powerbanku je možné nabíjať cez USB-C a mikro USB porty. Vrátane USB nabíjacieho kábla. Rozmer: 155×74×20 mm Potlač: E3, P3(4) 21,21 € Reycon AP722104-77 RPET plastová USB power banka s prednou stranou z RPET polyesterovej tkaniny. S 5000 mAh batériou, 2 USB a 1 USB-C nabíjacím portom. Vstupné porty Micro USB a USB-C. Vrátane USB nabíjacieho kábla. Rozmer: 67×100×14 mm Potlač: P3(1) 26,87 € Ditte AP722107-01 PLA plastová a bambusová USB power banka s 8000 mAh batériou, vstavanou bezdrôtovou rýchlonabíjačkou (15W) a USB portom pre nabíjačku. Vrátane USB nabíjacieho kábla. Plastové diely sú 100% kompostovateľné PLA. Rozmer: 70×135×18 mm Potlač: E3, P3(4) 32,60 € TECHNOLOGY AND MOBILE POWER BANK - ECO 13

Telstan AP781589 Hliníková power banka s 2200 mAh batériou. Vrátane nabíjacieho Micro USB káblu. Rozmer: 65×94×9 mm Potlač: E3, P3(4), UVD(FC 8,14 € Rudder AP721407 Hliníková USB power banka s 4000 mAh batériou a vstavanou solárnou nabíjačkou. Vrátane Micro USB nabíjacieho káblu. Rozmer: 79×125×14 mm Potlač: E3, P3(4), UVD(FC 21,23 € FlatFour AP810460 Hliníková USB power banka s batériou 4000 mAh. Vrátane nabíjacieho mikro USB kábla. Rozmer: 110×68×10 mm Potlač: E3, P3(4), UVD(FC 9,18 € -05 -10 -05 -06 -10 -21 -05 -06 -10 -21 -06 -21 TECHNOLOGY AND MOBILE POWER BANK - ALU 14

Thazer AP741469 Hliníková USB power banka s 2200 mAh batériou, vrátane Micro USB nabíjacieho kábla. Rozmer: 22×94×22 mm Potlač: E3, P3(4), UVD(FC 7,44 € Backers AP781590-21 Hliníková USB power banka s 10000 mAh batériou s 2 USB a 2 USB-C výstupmi. Bez nabíjacieho káblu. Rozmer: 75×141×13 mm Potlač: E3, P3(4), UVD(FC 33,99 € -01 -02 -03 -05 -06 -07 -10 -21 -25 TECHNOLOGY AND MOBILE POWER BANK - ALU 15

Kanlep AP741466 Plastová USB power banka s 2000 mAh batériou. Dodávané bez nabíjacieho kábla. Rozmer: 97×26×23 mm Potlač: P3(4), UVD(FC) 3,34 € Simmon AP721116-10 USB power banka s 2500 mAh batériou a 1 LED svetlom vnútri na osvietenie laseru loga. Vrátane Micro USB nabíjacieho káblu. Rozmer: 62×123×8 mm Potlač: E3 11,95 € Youter AP741923 Plastová USB power banka s 1200 mAh batériou, vrátane Micro USB nabíjecieho káblu. Rozmer: 26×97×23 mm Potlač: P3(4), UVD(FC) 2,67 € Ventur AP741927-01 Trojuholníková plastová USB power banka s prísavkami a 2200 mAh batériou. Dodávané s Micro USB nabíjacím káblom. Rozmer: 100×35×25 mm Potlač: P3(4) 5,12 € -01 -02 -03 -05 -06 -07 -10 -25 -01 -01 -02 -05 -06 -10 -10 Ventox AP781310 Plastová USB power banka v tvare kreditnej karty s prísavkami a 2000 mAh batériou. Vrátane Micro USB nabíjecieho káblu. Rozmer: 59×90×10 mm Potlač: P3(4), UVD(FC) 5,16 € TECHNOLOGY AND MOBILE POWER BANK - PLASTIC 16

Vekmar AP722044 Plastová USB power banka s batériou 5 000 mAh a zabudovanou magnetickou bezdrôtovou nabíjačkou (5W). Vrátane samolepiaceho kovového krúžku na použitie magnetickej funkcie na akomkoľvek bezdrôtovo nabíjateľnom zariadení. Powerbanku je možné nabíjať cez USB-C port. Vrátane USB nabíjacieho kábla. Rozmer: 63×98×15 mm Potlač: P3(4), UVD(FC) 35,30 € Kaprin AP781878 Plastová USB power banka s 3 nabíjacími portmi, 1 LED svetlom a 10000 mAh batériou. Bez nabíjacieho kábla. Rozmer: 65×143×27 mm Potlač: P3(4), UVD(FC) 19,44 € Lenard AP741932 Plastová power banka potiahnutá silikónom s 4000 mAh batériou, solárnym nabíjaním a 1 LED diódou. Vrátane Micro USB nabíjacieho kábla. Rozmer: 75×145×15 mm Potlač: P3(2), VS(FC) 16,45 € -10 -07 -06 -05 -02 -01 -01 -01 -10 -05 -06 -07 -10 -77 TECHNOLOGY AND MOBILE POWER BANK - PLASTIC 17

Osnel AP741471-01 USB power banka z nehrdzavejúcej ocele a plastu s 4000 mAh batériou. Dodávané vrátane Micro USB nabíjacieho káblu. Rozmer: 116×65×10 mm Potlač: E3, P3(4) 11,82 € Quizet AP781882-01 Plastová USB power banka s 6000 mAh batériou a vstavanou bezdrôtovou nabíjačkou (5W) s USB a USB-C nabíjacími portmi. Power banka môže byť nabíjaná cez USB-C port. Bez nabíjacieho káblu. Rozmer: 72×145×19 mm Potlač: VS(FC) 29,64 € Atazzi AP741942-01 Sada USB power banky s 2 portmi a 8000 mAh batériou, USB nabíjačkou do auta (max. výstup 2100 mA), AC USB nabíjačkou (max. výstup 1000 mA) v puzdre na zips. Dodávané vrátane Micro USB káblu. Nevhodné pre zásuvky v ČR a SR! Rozmer: 170×50×85 mm Potlač: P3(4), UVD(FC) 17,84 € 18 TECHNOLOGY AND MOBILE POWER BANK - PLASTIC

Tarmix AP721683-01 Plastový stojan na mobilný telefón so vstavanou rýchlou bezdrôtovou nabíjačkou (10W). Vrátane USB nabíjacieho káblu. Rozmer: 70×109×85 mm Potlač: P3(4) 16,53 € Dimper AP721510 Stojan na mobil z bambusu so vstavanou bezdrôtovou nabíjačkou (5W). Vrátane nabíjacieho USB kábla. Rozmer: 70×115×80 mm Potlač: E3, P3(4) 21,36 € Wiket AP721849 Stojan na mobil z cementu a bambusu, so zabudovanou bezdrôtovou nabíjačkou (5W) a USB káblom v rovnakej farbe. Rozmer: ø100×125 mm Potlač: E3, P3(4) 23,02 € Lomen AP722142-01 Stolný držiak na mobil z ABS plastu so vstavanou výškovo nastaviteľnou bezdrôtovou rýchlonabíjačkou (15W). Vrátane USB nabíjacieho kábla. Rozmer: 65×110×84 mm Potlač: P3(4) 18,29 € TECHNOLOGY AND MOBILE WIRELESS CHARGING 19

Lupint AP722114 Bambusová USB nabíjacia stanica s držiakmi na mobil a vstavanou bezdrôtovou rýchlonabíjačkou (10W). S 2 USB a 1 USB-C nabíjacím portom. Vrátane AC nabíjacieho kábla. Rozmer: 180×74×115 mm Potlač: E3, P3(2) 63,12 € Tankul AP721674 Bambusový stolný organizér a držiak mobilného telefónu so vstavanou bezdrôtovou nabíjačkou (5W). S USB nabíjacím portom pre súčasné nabíjanie 2 zariadení (1 bezdrôtovo, 1 káblom). Max. výstup: 1000 mA, obsahuje nabíjací USB kábel. Rozmer: 255×14×135 mm Potlač: E3, P3(4) 19,42 € Trons AP721675 Bambusový stolný organizér a držiak mobilného telefónu so vstavanou bezdrôtovou nabíjačkou (5W). S USB nabíjacím portom pre súčasné nabíjanie 2 zariadení (1 bezdrôtovo, 1 káblom). Max. výstup: 1000 mA, obsahuje nabíjací USB kábel. Rozmer: 185×14×115 mm Potlač: E3, P3(4) 16,90 € TECHNOLOGY AND MOBILE WIRELESS CHARGING 20

Sleya AP722100 Bambusová multifunkčná stolná lampa s 25 LED diódami, nastaviteľným jasom a 1/2 hodinovým časovačom. So vstavanou bezdrôtovou rýchlonabíjačkou (10W) a portom USB pre nabíjanie 2 zariadení súčasne (1 bezdrôtovo a 1 cez kábel). Vrátane USB nabíjacieho kábla. Rozmer: 250×385×110 mm Potlač: E3, P3(2) 57,05 € Strey AP721932-01 UV-C sterilizačný box s bezdrôtovou nabíjačkou (5W) pokrytou bambusom. Ideálny na sterilizovanie telefónov, kľúčov alebo okuliarov. Sterilizačný čas s funkciou automatického vypnutia po 5 alebo 10 minútach. Vrátane nabíjacieho USB káblu. Rozmer: 205×45×125 mm Potlač: E3, P3(4) 27,31 € Lerex AP721373-01 Plastová multifunkčná stolná lampa so 14 LED diódami a 3 svetelnými režimami. So zabudovanou bezdrôtovou nabíjačkou (5W) a bluetooth reproduktorom. Vrátane nabíjacieho USB kábla. Rozmer: ø120×320 mm Potlač: P3(1) 37,23 € Vartol AP721933 Bambusový držiak na mobil so zabudovanou bezdrôtovou nabíjačkou (5W). Vrátane nabíjacieho USB káblu. Rozmer: 125×16×80 mm Potlač: E3, P3(4) 17,62 € TECHNOLOGY AND MOBILE WIRELESS CHARGING 21

Fiore AP721821-00 Bezdrôtová nabíjačka (5W) v plastovom púzdre z bambusu a ekologickej pšeničnej slamy. Obsahuje USB kábel. Rozmer: ø60×11 mm Potlač: E3, P3(4) 8,98 € Hatawey AP721980 Magnetická bezdrôtová rýchlonabíjačka (10W) v bambusovom kryte s LED kontrolkou nabíjania. Vrátane USB nabíjacieho kábla. Rozmer: ø62×6 mm Potlač: E3, P3(4) 16,75 € Dixlem AP722103-01 Magnetická bezdrôtová rýchlonabíjačka (10W) v recyklovanom ABS kryte s protišmykovou základňou a skladacím mobilným stojanom. Vrátane samolepiaceho kovového krúžku na použitie magnetickej funkcie na akomkoľvek bezdrôtovo nabíjateľnom zariadení. Vrátane USB nabíjacieho kábla. Rozmer: ø63×9 mm Potlač: P3(4), DO3(FC) 20,93 € Virom AP722115-01 Magnetická bezdrôtová rýchlonabíjačka (15W) v kryte z ABS plastu. Vrátane USB nabíjacieho kábla. Rozmer: ø57×6 mm Potlač: P3(4), DO4(FC) 13,06 € abs TECHNOLOGY AND MOBILE WIRELESS CHARGING 22

Nembar AP721122 Bezdrôtová nabíjačka (5W) na mobil s bambusovým krytom. Rozmer: ø100×7 mm Potlač: E3, P3(4) 9,55 € Wirbo AP810400 Bezdrôtová nabíjačka (5W) s bambusovým krytom. Vrátane USB nabíjacieho káblu. Rozmer: ø92×7 mm Potlač: E3, P3(4) 9,43 € Feskon AP721848 Cementovo bambusová bezdrôtová nabíjačka (5W) s odpovedajúcim farebným USB káblom. Rozmer: ø90×13 mm Potlač: E3, P3(4) 13,59 € TECHNOLOGY AND MOBILE WIRELESS CHARGING 23

Claudix AP721679-00 Bezdrôtová nabíjačka (5W) v plastovom puzdre z ekologickej pšeničnej slamy a s nabíjacou podložkou z bambusu. Obsahuje USB nabíjací kábel. Rozmer: 112×14×69 mm Potlač: E3, P3(4) 10,96 € Lumbert AP721669-01 Bezdrôtová rýchlonabíjačka (10W) v plastovom púzdre s LED indikátorom nabíjania a protisklzovou základňou. Vrátane nabíjacieho USB kábla. Rozmer: ø100×9 mm Potlač: P3(4), UVD(FC) 11,85 € Brizem AP721105-10 Bezdrôtová nabíjačka (5W) na mobil s plastovým krytom a LED diódami na osvetlenie laseru loga. Rozmer: ø100×7 mm Potlač: E3 12,61 € TECHNOLOGY AND MOBILE WIRELESS CHARGING 24

Yeik AP722118-77 Plastová bezdrôtová rýchlonabíjačka RPET (10W) s krytom z polyesterovej tkaniny RPET. Vrátane USB nabíjacieho kábla. Rozmer: 100×11×62 mm Potlač: P3(1) 25,20 € Donson AP781863-01 Plastová bezdrôtová nabíjačka (5W) na mobil s 2 USB portmi. Max. výstup 2100 mA. Vrátane nabíjacieho kábla USB. Rozmer: 90×90×7 mm Potlač: P3(4), UVD(FC) 7,18 € Riens AP721514 Bezdrôtová nabíjačka (5W) z ekologického plastu z pšeničnej slamy s 2 USB portmi. Maximálny výstup 2100 mA. Vrátane USB káblu. Rozmer: 90×90×9 mm Potlač: P3(4), UVD(FC) 8,38 € Dumiax AP721518 Bezdrôtová nabíjačka na mobil v bambusovom puzdre s 2 USB portmi. Maximálny výstup 2100 mA. Vrátane nabíjacieho USB kábla. Rozmer: 90×90×9 mm Potlač: E3, P3(4) 11,57 € TECHNOLOGY AND MOBILE WIRELESS CHARGING 25

Rusell AP722043-01 Bambusový prívesok na kľúče s USB nabíjacím káblom, s konektormi micro USB, USB-C a Lightning. So vstupmi USB a USB-C. Rozmer: 40×100×8 mm Potlač: E1, P1(2) 8,85 € Drusek AP722143 Bambusový držiak na mobil a USB nabíjací kábel s mikro USB, USB-C a Lightning konektormi. So vstupmi USB a USB-C. Rozmer: 27×155×15 mm Potlač: E1, P1(2) 8,33 € So vstupmi USB a USB-C. So vstupmi USB a USB-C. TECHNOLOGY AND MOBILE CHARGING CABLES 26

Frecles AP722111 Hliníkový nabíjací kábel USB s príveskom na kľúče. S konektormi micro USB, USB-C a Lightning. So vstupmi USB a USB-C. Rozmer: 22×170×8mm Potlač: E1, P2(1) 5,52 € -10 -77 Scolt AP721102 Hliníkový USB nabíjací kábel s príveskom na kľúče. S Micro USB, USB-C a Lightning konektormi. Rozmer: 170 mm Potlač: E1, P2(1) 2,52 € -05 -06 -10 -21 Trentex AP722112-21 USB nabíjací kábel s hliníkovými micro USB, USB-C a Lightning konektormi. So vstupmi USB a USB-C. S odolným nylonovým poťahom, dĺžka 100 cm. V priehľadnom plastovom obale so skrutkovacím uzáverom. Rozmer: ø47×103 mm Potlač: E2, P3(1), DO3(FC) 7,36 € Kiotex AP722110 Teleskopický USB nabíjací kábel z ABS plastu s konektormi micro USB, USB-C a Lightning. So vstupmi USB a USB-C. Rozmer: 1000×41×16 mm Potlač: P1(4), DO3(FC) 8,97 € So vstupmi USB a USB-C. So vstupmi USB a USB-C. So vstupmi USB a USB-C. TECHNOLOGY AND MOBILE CHARGING CABLES 27

Hedul AP721046 Prívesok na kľúče s USB nabíjacím káblom s Micro USB, USB-C a Lightning konektormi. Rozmer: 12×67×10 mm Potlač: P1(2) 1,93 € -01 -02 -03 -05 -06 -07 -10 -13 Canox AP741174 USB nabíjačka v puzdre so zipsom do zásuvky zapaľovača automobilu a do 230V zásuvky. Max. výkon 1000 mA. Nie je vhodná do zásuviek v ČR a SR! Rozmer: 60×35×75 mm Potlač: P3(2) 3,38 € -02 -01 -03 -05 -06 -07 -10 -25 Gregor AP781162-01 Plastová USB nabíjačka do zásuvky so 4 portmi. Max. výstup 3100 mA. Rozmer: 28×85×66 mm Potlač: P2(4), UVC(FC) 8,64 € Teimpor AP721294-01 Multifunkčný cestovný adaptér s vymeniteľnými zástrčkami pre USA, Európu, Spojené Kráľovstvo a Austráliu. S 2 pripojeniami USB a 1 USB-C a vstavanou bezdrôtovou nabíjačkou (5W). S funkciou power banky, 6700 mAh. Rozmer: 29×80×80 mm Potlač: P3(4) 70,58 € Mirlox AP781902-01 USB nabíjací kábel v plastovej karabínke s Micro USB, USB-C a Lightning konektormi. Rozmer: 135×30×7 mm Potlač: P1(4) 2,29 € 28 TECHNOLOGY AND MOBILE CHARGING CABLES

Krosly AP781133 Bluetooth lokátor kľúčov s tlačidlom spúšte kamery v plastovom puzdre. Dodávané s gombíkovou batériou. Pracuje s bezplatnou aplikáciou pre iOS / Android. Rozmer: 31×52×10 mm Potlač: P3(1), DO1(FC) 3,57 € ColoTrack AP810424-01 Bluetooth lokátor kľúčov s tlačidlom spúšte kamery v štvorcovom plastovom puzdre. Dodávané s gombíkovou batériou. Pracuje s bezplatnou aplikáciou pre iOS/Android. Ideálny pre UV LED potlač. Rozmer: 40×40 mm Potlač: P3(4), UVD(FC) 5,66 € -01 -02 -03 -05 -06 -07 -10 -25 TECHNOLOGY AND MOBILE MOBILE ACCESSORIES 29

Paicom AP741958 Selfie tyč z nehrdzavejúcej ocele a tlačidlom spustenia fotoaparátu (3,5mm Jack konektor), držadlo z EVA materiálu a s univerzálnym držiakom na mobil. Rozmer: ø26×600 mm Potlač: E2 1,59 € Dicson 60X AP781164 Univerzálny mikroskop na mobily so 60-násobným zväčšením a vstavanými LED svetlami - normálne/detektor bankoviek. Vrátane gombíkovej batérie a obalu z PU kože. Materiál: plast ABS/kov. Rozmer: 70×80×22 mm Potlač: P3(1) 8,86 € Bercley AP781119 Plastový set pre virtuálnu realitu s nastaviteľnými šošovkami, elastickým pásom a univerzálnym držiakom na mobil. Podporuje smartphony s 4,5-6,5 palcovým displejom. Rozmer: 140×129×200 mm Potlač: P3(1), VS(FC) 11,73 € Drian AP741960 Sada 2ks šošoviek na smartphone (makro a širokouhlý), s univerzálnym štipcom, v puzdre. Rozmer: 95×160×25 mm Potlač: T2(8), DTC(FC) 1,85 € Komir AP781118 Plastová športová kamera s 720p HD rozlíšením, 2" LCD obrazovka a dobíjacia batéria. Vrátane 14 doplnkov a USB nabíjacieho kábla. Rozmer: 60×42×30 mm Potlač: P3(1) 38,64 € Optix AP741751 3ks špeciálnych šošoviek na smartphone (rybie oko, makro a širokouhlý objektív) s univerzálnym štipcom, v puzdre. Rozmer: 95×137×25 mm Potlač: T2(8), DTC(FC) 2,06 € -02 -03 -05 -06 -07 -10 -25 -07 -01 -01 -02 -05 -06 -25 -10 -21 -02 -05 -06 -07 -10 -21 -06 -05 -01 30 TECHNOLOGY AND MOBILE MOBILE ACCESSORIES

Beautily AP810466-01 Plastové selfie krúžkové svetlo s 28 LED pre mobilné telefóny. S 3 nastaviteľnými úrovňami jasu a vstavanou nabíjateľnou batériou. Vrátane USB nabíjacieho kábla. Rozmer: ø85×27 mm Potlač: P3(4), UVD(FC), DO4(FC) 2,77 € Kristen AP722096-10 Selfie kruhové svetlo s nastaviteľným statívom a držiakom na telefón. So 120 LED diódami a 10 nastaviteľnými úrovňami jasu. Vrátane USB nabíjacieho kábla. Rozmer: 300×260×345 mm Potlač: P3(2) 43,51 € TECHNOLOGY AND MOBILE 31 MOBILE ACCESSORIES

Actium AP791747 Dotykové rukavice so špeciálnou úpravou na 3 prstoch. Akryl, univerzálna veľkosť pre dospelých. Potlač: T1(8), DTT(FC) 2,11 € Despil AP721929 RPET polyesterové rukavice so špeciálnym povrchom 3 prstov pre dotykové obrazovky. Jednotná veľkosť pre dospelých. Potlač: T1(8), DTT(FC) 3,97 € Tellar AP781155 Dotykové rukavice so špeciálnou úpravou na 5 prstoch, akryl, univerzálna veľkosť pre dospelých. Potlač: T1(8), DTT(FC) 2,12 € Pigun AP781299 Dotykové rukavice z akrylu pre deti so špeciálnou vrstvou na 2 prstoch. Rozmer: 150×125 mm Potlač: T1(8), DTT(FC) 1,97 € -02 -05 -06 -07 -10 -25 -77 -06A -10 -77 -10 -77 -02 -06 -05 -07 32 TECHNOLOGY AND MOBILE MOBILE ACCESSORIES

Zring AP864009 Kovový držiak na mobil s krúžkom na prst a so samolepiacou plochou. Rozmer: 30×35×2 mm Potlač: E1, P2(2) 1,41 € Bonabik AP800448 Bambusom pokrytý, okrúhly plastový držiak na mobil so samolepiacou základňou. Rozmer: ø41×9 mm Potlač: E1, P1(4) 0,65 € -21 -80 -98 -10 -01 TECHNOLOGY AND MOBILE 33 MOBILE HOLDERS

Arnold AP781602 Plastový stojan na mobil v tvare štvorca so samolepiacim povrchom. Rozmer: 35×40×6 mm Potlač: P1(2) 0,29 € Satari AP741491 Plastový prívesok na kľúče so stojanom na mobil a čističom na displej. Rozmer: 20×48×13 mm Potlač: P1(4), UVB(FC) 0,44 € Quiton AP721097 Okrúhly plastový stojan na mobil s protišmykovou úpravou a mincou do nákupného vozíka. Rozmer: ø33×6 mm Potlač: P1(4), UVB(FC) 0,49 € Hunabik AP721521-01 Okrúhly plastový stojan na mobil so samolepiacou plochou. Rozmer: ø44×29 mm Potlač: P1(4), UVB(FC), DO3(FC) 0,44 € Cloxon AP810425 Okrúhly plastový stojan na mobil so samolepiacou plochou. Rozmer: ø35 mm Potlač: P1(4), DO2(FC), UVB(FC) 0,43 € Kumol AP721805-01 Antibakteriálny okrúhly držiak na mobil so samolepiacou základňou. V súlade s ISO 22196. Rozmer: ø44×29 mm Potlač: P1(4), UVB(FC), DO3(FC) 0,67 € -01 -10 -21 -98 -01 -02 -05 -06 -07 -10 -02 -03 -05 -06 -07 -01 -02 -05 -06 -07 -10 -25 TECHNOLOGY AND MOBILE MOBILE HOLDERS 34

Fargesia AP718375 Stojan na mobil z bambusovej preglejky. Dodávaný rozložený. Rozmer: 70×145×57 mm Potlač: E2, P1(2) 2,43 € Gibba AP800444 Stojan na mobilný telefón z bambusu. S otvorom pre vedenie káblu pre pohodlné nabíjanie. Dodávané rozložené. Rozmer: 140×80×5 mm Potlač: E2, P1(2) 2,35 € Blook AP810431 Stojan na mobil z bambusu. Rozmer: 80×60×20 mm Potlač: E1, P1(2) 2,04 € TECHNOLOGY AND MOBILE MOBILE HOLDERS 35

Laxo AP791962 Skladací plastový stojan na mobil. Rozmer: 80×28×80 mm Potlač: P1(4), UVB(FC) 0,55 € Barry AP800377 Plastový stojan na mobil. Rozmer: 55×55×50 mm Potlač: P2(1) 0,85 € Maros AP721934 Prívesok na kľúče s držiakom na mobil a kovovým krúžkom. Rozmer: 26×60×15 mm Potlač: E1, P1(2) 1,67 € Rufa AP718376 Stojan na mobil z bambusovej preglejky s kovovým príveskom na kľúče. Rozmer: 25×75×3 mm Potlač: E1, P1(2) 0,69 € -01 -02 -05 -06 -07 -10 -01 -10 36 TECHNOLOGY AND MOBILE MOBILE HOLDERS

Viancos AP781874 Bluetooth reproduktor v plastovom obale so vstavanou batériou a 1 LED svetlom vovnútri na osvetlenie gravírovania. S funkciou handsfree hovorov, rádiom a micro SD čítačkou. Vrátane USB nabíjacieho kábla. Rozmer: ø62×51 mm Potlač: E3, ER1 8,66 € Wanap AP721504-01 Mini bluetooth reproduktor s prísavkou v tvare huby, s funkciou handsfree volaní a dobíjacou batériou. Vrátane USB nabíjacieho káblu. Rozmer: ø52×59 mm Potlač: P3(1), VS(FC) 7,89 € Rariax AP741915 Vodeodolný (IPX4 ochrana) bluetooth reproduktor s pogumovaným povrchom a veľkou prísavkou. Funkcia handsfree so zabudovanou dobíjacou batériou. Vrátane USB nabíjacieho káblu. Rozmer: ø85×55 mm Potlač: VS(FC) 9,27 € -01 -10 -05 -21 -06 -25 -07 -98 -01 -02 -05 -06 -07 -10 -25 MICRO SD FM RADIO TECHNOLOGY AND MOBILE 37 SPEAKERS

Denzel AP721121 Bluetooth reproduktor so vstavanou dobíjacou batériou, v obale z bambusu, s funkciou handsfree volaní, FM rádiom a dobíjacou batériou. Vrátane USB nabíjacieho káblu. Rozmer: ø72×43 mm Potlač: E3, ER1, P3(1), UVD(FC) 12,21 € Kaltun AP721113 Bluetooth reproduktor so vstavanou dobíjacou batériou, v obale z bambusu, s funkciou handsfree volania, FM rádiom a dobíjacou batériou. Vrátane USB nabíjacieho kábla. Rozmer: ø60×51 mm Potlač: E3, ER1, P3(1) 11,09 € MICRO SD FM RADIO MICRO SD FM RADIO TECHNOLOGY AND MOBILE SPEAKERS 38

Martins AP741951 Kovový bluetooth reproduktor s funkciou handsfree volaní, rádiom, MP3 prehrávačom a vstavanou dobíjacou batériou. Dodávané s nabíjacím a aux-in káblom. Rozmer: ø59×50 mm Potlač: E3, ER1, P3(4) 9,16 € -01 -06 -02 -07 -03 -10 -05 -21 Crapin AP722077 Bluetooth reproduktor z recyklovanej lepenky s tlačidlami z pšeničnej slamy a vstavanou nabíjateľnou batériou. Vrátane nabíjacieho kábla USB. Rozmer: ø70×50 mm Potlač: P3(2) 17,34 € Stockel AP721099-01 Bluetooth reproduktor v plastovom obale s viacfarebným LED svetlom. S funkciou handsfree volaní, FM rádiom a vstavanou dobíjacou batériou. Vrátane USB nabíjacieho kábla. Rozmer: ø60×51 mm Potlač: P3(2) 10,19 € Whitins AP809615 Bluetooth reproduktor s hliníkovým puzdrom, handsfree volaním, FM rádiom, micro SD prehrávačom a vstavanou dobíjacou batériou. Vrátane nabíjacieho USB kábla. Rozmer: ø68×49 mm Potlač: E3, P3(2), UVD(FC) 8,30 € -05 -06 -10 MICRO SD MICRO SD FM RADIO MICRO SD FM RADIO TECHNOLOGY AND MOBILE SPEAKERS

Trecam AP721519 Bluetooth reproduktor so vstavanou bezdrôtovou rýchlonabíjačkou (10W) v ekologickom plaste z pšeničnej slamy a bambusovom puzdre. S funkciou handsfree volaní a dobíjacou batériou. Vrátane USB nabíjacieho kábla. Rozmer: 160×58×80 mm Potlač: E3, P3(2) 41,54 € Kepir AP721820-00 Bluetooth reproduktor v plastovom ekologickom púzdre z bambusu a pšeničnej slamy, so zabudovanou dobíjacou batériou. Obsahuje nabíjací kábel. Rozmer: 74×70×45 mm Potlač: E3, P3(2) 19,29 € Blambo AP810464 Bluetooth reproduktor v bambusovom puzdre s gumovou spodnou časťou a vstavanou nabíjateľnou batériou. S volaním handsfree a funkciami prehrávača micro SD. Vrátane USB nabíjacieho kábla. Rozmer: 60×60×50 mm Potlač: E3, P3(2) 13,27 € Piler AP721847 Bluetooth reproduktor v cementovo bambusovom tele a vstavanou dobíjacou batériou. Obsahuje USB dobíjací kábel. Rozmer: ø72×68 mm Potlač: E3, ER1, P3(2) 23,96 € MICRO SD TECHNOLOGY AND MOBILE SPEAKERS 40

Pixie AP722106-01 Bluetooth reproduktor v PLA plastovom a bambusovom kryte. S funkciou hands-free hovoru a vstavanou nabíjateľnou batériou. Vrátane USB nabíjacieho kábla. Plastové diely sú 100% kompostovateľné PLA. Rozmer: 65×65×52 mm Potlač: E3, P3(4) 21,17 € Zaphir AP722099 Bambusový indukčný reproduktor s držiakom na mobil, vstavanou bezdrôtovou rýchlonabíjačkou (10W) a nabíjateľnou batériou. Vrátane USB nabíjacieho kábla. Rozmer: 145×72×91 mm Potlač: E3, P3(2) 52,67 € Teoden AP722098 Bluetooth reproduktor v bambusovom kryte so vstavanou nabíjateľnou batériou. Vrátane USB nabíjacieho kábla. Rozmer: 60×60×62 mm Potlač: E3, P3(2) 22,95 € TECHNOLOGY AND MOBILE SPEAKERS 41

Lunem AP721106-10 Bluetooth reproduktor v plastovom obale, so vstavanou dobíjacou batériou a 1 LED svetlom vovnútri na osvietenie laseru loga. S funkciou handsfree volaní. Vrátane USB nabíjacieho káblu. Rozmer: 59×72×59 mm Potlač: E3 18,58 € Rhythm AP806978-10 Bluetooth reproduktor s funkciou spustenia fotoaparátu na diaľku. S plastovým puzdrom a nabíjacou batériou, vrátane USB nabíjacieho káblu. Rozmer: 40×40×40 mm Potlač: P3(4) 6,33 € Tirko AP721357-77 Bluetooth reproduktor s funkciou hands-free hovorov, čítačkou micro SD kariet a FM rádiom. V plastovom obale, s polyesterovým povrchom a dobíjacou batériou. Vrátane USB nabíjacieho káblu. Rozmer: 111×83×41 mm Potlač: E3, P3(2) 10,03 € Bolfing AP781865-10 Bluetooth reproduktor s funkciou handsfree volania, čítačkou micro SD kariet a FM rádiom. V plastovom obale a s dobíjacou batériou. Vrátane USB nabíjacieho kábla. Rozmer: 111×83×41 mm Potlač: E3, P3(2) 10,09 € Dadil AP721517 Bluetooth reproduktor s plastovým puzdrom z ekologickej pšeničnej slamy a dobíjacou batériou. Funkciou USB micro SD prehrávania. Vrátane USB nabíjacieho kábla. Rozmer: 86×72×39 mm Potlač: P3(2) 15,16 € Medran AP722144-01 Recyklovaný ABS bluetooth reproduktor s funkciou hands-free hovoru a vstavanou nabíjateľnou batériou. Vrátane USB nabíjacieho kábla. Rozmer: ø62×64 mm Potlač: P3(2) 15,05 € MICRO SD FM RADIO MICRO SD FM RADIO MICRO SD abs TECHNOLOGY AND MOBILE SPEAKERS 42

Yois AP721505-01 Bluetooth reproduktor v tvare Mesiaca so vstavanou dobíjacou batériou a dreveným stojanom. LED osvetlenie s teplým a studeným svetlom a nastaviteľným jasom. Vrátane USB nabíjacieho kábla. Rozmer: ø120×150 mm Potlač: E3, P3(2) 30,09 € Kevil AP721511 Bluetooth reproduktor v bambusovom puzdre s LED svetlom, funkciou handsfree volaní a vstavanou dobíjacou batériou. Vrátane USB nabíjacieho kábla. Rozmer: ø64×106 mm Potlač: E3, P3(2) 16,78 € Nalow AP722101-01 Bluetooth reproduktor v bambusovom a plastovom kryte s nastaviteľným viacfarebným LED svetlom. S funkciou handsfree hovoru a vstavanou nabíjateľnou batériou. Vrátane USB nabíjacieho kábla. Rozmer: ø96×122 mm Potlač: E3, P3(2) 30,92 € TECHNOLOGY AND MOBILE 43 SPEAKERS

Legolax AP781599 Skladacie plastové bluetooth slúchadlá so vstavanou dobíjacou batériou. S funkciou handsfree hovorov a micro SD MP3 prehrávaním. Vrátane 3,5 mm audio jack konektoru a USB nabíjacieho kábla. Rozmer: 180×185×78 mm Potlač: P3(1), DO1(FC) 27,67 € Bloofi AP806980 Skladacie bluetooth slúchadlá s bambusovou dekoráciou a zabudovanou nabíjateľnou batériou. S hands-free hovorom a funkciami prehrávania MP3 micro SD. Vrátane 3,5 mm audio Jacku a USB nabíjacích káblov. Rozmer: 170×210×80 mm Potlač: E3, P3(1) 23,29 € -01 -05 -06 -10 MICRO SD MICRO SD TECHNOLOGY AND MOBILE HEADPHONES 44

Magnel AP721371 Pogumované plastové bluetooth slúchadlá s PU koženými vypchávkami. S 3,5 mm konektorom audio jack, funkciou hands-free hovorov a vstavanou dobíjacou batériou. Vrátane nabíjacieho USB káblu. Rozmer: 175×185×77 mm Potlač: DO4(FC), P3(2) 25,30 € Datrex AP721665-00 Bluetooth slúchadlá z ekologického plastu z pšeničnej slamy s koncovkami do uší z PU kože. S 3,5 mm audio jack konektorom, funkciou hands-free volania a vstavanou dobíjacou batériou. Obsahuje nabíjací USB kábel, dodávané v krabičke z kraft papiera. Rozmer: 170×185×75 mm Potlač: DO4(FC), P3(2) 33,34 € Darsy AP741953 Skladacie plastové bluetooth slúchadlá so vstavanou dobíjacou batériou. S funkciou handsfree a SD MP3 prehrávaním. Vrátane 3,5 mm audio jack konektoru a USB nabíjacieho kábla. Rozmer: 190×80×175 mm Potlač: P3(2), DO5(FC) 26,39 € Treiko AP721523-01 Slúchadlá bluetooth s bambusom a vstavanou dobíjacou batériou. S funkciou hands-free hovorov a funkciou prehrávania micro SD MP3. Vrátane 3,5 mm audio jacku a USB nabíjacích káblov. Rozmer: 175×205×90 mm Potlač: E3, P3(1) 29,07 € -01 -10 -01 -10 MICRO SD MICRO SD TECHNOLOGY AND MOBILE HEADPHONES 45

Tresan AP721931 Bezdrôtové bluetooth slúchadlá s funkciou hands-free, v bambusovom nabíjacom obale. Vrátanie nabíjacieho USB kábla. Rozmer: 47×90×33 mm Potlač: E3, P3(4) 32,02 € Aniken AP721937-01 Bezdrôtové bluetooth slúchadlá s funkciou hands-free volania, v plastovom nabíjacom obale. Obsahuje nabíjací kábel USB. Rozmer: 60×62×34 mm Potlač: P3(4), UVD(FC) 25,17 € TECHNOLOGY AND MOBILE 46 EARPHONES

Molik AP721402-01 Plastová USB power banka s 5000 mAh batériou, vstavanou bezdrôtovou nabíjačkou (5W) a bluetooth slúchadlami s funkciou handsfree volaní. S USB-C konektorom, vrátane USB nabíjacieho kábla. Rozmer: 84×100×26 mm Potlač: P3(4) 52,37 € Vinzer AP722045-01 Bezdrôtové bluetooth slúchadlá s funkciou handsfree volania v plastovom puzdre so solárnou nabíjačkou. Vrátane USB nabíjacieho kábla. Rozmer: 51×53×26 mm Potlač: P3(4), UVD(FC) 32,00 € Merkus AP721362-01 Bezdrôtové bluetooth slúchadlá s funkciou handsfree volaní v plastovej nabíjacej krabičke. Vrátane USB nabíjacieho káblu. Rozmer: 66×30×40 mm Potlač: P3(2) 21,83 € Volpux AP722102-01 Recyklované ABS bezdrôtové bluetooth slúchadlá s funkciou hands-free hovoru v puzdre s nabíjačkou. Vrátane USB nabíjacieho kábla. Rozmer: 55×26×48 mm Potlač: P3(4), UVD(FC) 24,32 € abs TECHNOLOGY AND MOBILE EARPHONES 47

Kikey AP721807-01 Antibakteriálne bezdrôtové bluetooth slúchadlá s funkciou hands-free volania v plastovej nabíjačke. Spĺňa ISO 22196, vrátane nabíjacieho USB kábla. Rozmer: 45×68×22 mm Potlač: P3(4), UVD(FC) 23,74 € Vounel AP721734-00 Bezdrôtové bluetooth slúchadlá s funkciou hands-free volania, vyrobené z ekologického plastu z pšeničnej slamy. Obsahuje nabíjací kábel USB, dodávané v krabičke z kraft papiera. Rozmer: 45×68×22 mm Potlač: P3(4), UVD(FC) 21,82 € Protex AP721506-01 Bezdrôtové bluetooth slúchadlá s funkciou hands-free volaní v plastovej nabíjačke. Vrátane nabíjacieho USB kábla. Rozmer: 45×68×20 mm Potlač: P3(4), UVD(FC) 17,74 € TECHNOLOGY AND MOBILE EARPHONES 48

Epobass AP806976-01 Slúchadlá do uší s 3,5 mm audio jack konektorom. Cena zahŕňa epoxy potlač, nezahŕňa tlačovú prípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozmer: ø15×17 mm Potlač: FP-DO(FC) 1,25 € Cort AP791192 Slúchadlá do uší s 3,5 mm audio jackom. Rozmer: 70×20×70 mm Potlač: P2(4), UVC(FC), DO5(FC) 1,09 € Prox AP809374-01 Slúchadlá do uší s 3,5 mm audio jackom v okrúhlej plastovej krabičke. Rozmer: 55×58×21 mm Potlač: P1(4), DO4(FC), UVB(FC) 1,10 € -01 -02 -03 -05 -06 -07 -10 -25 TECHNOLOGY AND MOBILE EARPHONES 49

Bambusb AP897087 USB kľúč z bambusu, 8/16 GB, v tvare kreditnej karty. Rozmer: 90×55×5 mm Potlač: E1, P1(4) Cena na vyžiadanie Yemil 32GB AP721089 Twist 32 GB USB kľúč, kov/plast, v darčekovej krabičke. Rozmer: 20×58×10 mm Potlač: E1, P2(2) Cena na vyžiadanie Rebik 16GB AP781025 Otočný twist USB kľúč, 16 GB USB, kov/plast, v darčekovej krabičke. Rozmer: 20×10×58 mm Potlač: E1, P2(2) Cena na vyžiadanie -01 -02 -03 -05 -06 -07 -10 -25 Redax AP833011 Plastový USB kľúč v tvare kreditnej karty. Kapacita: 4/8/16 GB. Rozmer: 85×54 mm Potlač: UVB(FC), P1(2) Cena na vyžiadanie Všetky USB disky sú neustále k dispozícii na sklade v zobrazenej kapacite. Prosíme, kontaktujte nás pre zistenie dostupnosti ďalších kapacít a pamätí (4/8/16/32 GB). Pre oba typy si môžete vybrať z 8 rôznych farieb. REBIK, YEMIL TECHNOLOGY AND MOBILE USB DRIVES 50

Hikiki AP897068-21 Skladací kovový USB kľúč (4/8/16 GB) s príveskom na kľúče. Rozmer: 66×23×7 mm Potlač: E1, P2(2) Cena na vyžiadanie Keygo AP897078 Kovový USB kľúč v tvare kľúča. Kapacita 4/8/16 GB. Rozmer: 48×21×2 mm Potlač: E1, P2(2) Cena na vyžiadanie Wrench AP897054-21 Kovový USB kľúč (4/8/16 GB) s karabínkou. Rozmer: 49×15×5 mm Potlač: E1, P2(2) Cena na vyžiadanie -10 -21 Kornon 16GB AP722117 Drevené guľôčkové pero s 16 GB USB flash diskom. V kraft papierovej krabici. USB 2.0. Rozmer: ø18×145 mm Potlač: E1, P2(2) Cena na vyžiadanie Haidam 16GB AP781516 Bambusový USB kľúč, 16 GB, v darčekovej krabičke. Rozmer: 18×64×12 mm Potlač: E1, P2(2) Cena na vyžiadanie Kibal AP741733-01 Plastová krabička s priehľadnou fóliou na kľúčenku alebo USB. Rozmer: 90×90×20 mm Potlač: P1(2) 2,25 € Kiping AP741221 Polyesterové vrecko so šnúrkou na stiahnutie. Rozmer: 95×100 mm Potlač: T0(8), DTA(FC) 0,38 € Shilay AP741610 Viacúčelové puzdro na zips z PU kože. Rozmer: ø70×37 mm Potlač: P1(1) 1,51 € -01 -02 -03 -05 -06 -07 -10 -25 -01 -02 -05 -06 -07 -10 -21 -25 Všetky USB disky sú neustále k dispozícii na sklade v zobrazenej kapacite. Prosíme, kontaktujte nás pre zistenie dostupnosti ďalších kapacít a pamätí (4/8/16/32 GB). TECHNOLOGY AND MOBILE USB DRIVES 51

RkJQdWJsaXNoZXIy MzEw